aa (възложена) - „Извършване на строителен надзор при реализиране на реконструкция и ремонт на помещения в МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград" | Община Златоград
A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

(възложена) - „Извършване на строителен надзор при реализиране на реконструкция и ремонт на помещения в МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград"петък, 16 Август 2013

 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„Извършване на строителен надзор при реализиране на реконструкция и ремонт на помещения в МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград"
Документация за участие >>

Решението и обявлението могат да бъдат видяни на страницата на Агенцията по обществени поръчки

СЪОБЩЕНИЕ от 01.10.2013:
Община Златоград, на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителен надзор при реализиране на реконструкция и ремонт на помещения в МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград", открита с Решение №356/16.08.2013 г. на кмета на община Златоград, че ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата ще бъдат отворени на 02.10.2013 г. от 11:00 часа, в заседателна зала на втория етаж на административната сграда на община Златоград, находяща се в гр. Златоград на ул. „Ст. Стамболов” №1, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Сключен е Договор №196/20.11.2013 г. с избрания изпълнител «ЕМ ЕН КОНСУЛТ» ООД, на обща стойност 1 920 лева с включен ДДС‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития