A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

(възложена) - „Извършване на строителен надзор при реализиране на строително монтажни работи на подобект 1 „Водовземно съоръжение и конструкция на надземната част на геотермален водоизточник” от обект ”Изграждане на геотермална отоплителна система на гр. Златоград”понеделник, 12 Август 2013

 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„Извършване на строителен надзор при реализиране на строително монтажни работи на подобект 1 „Водовземно съоръжение и конструкция на надземната част на геотермален водоизточник” от обект ”Изграждане на геотермална отоплителна система на гр. Златоград”
Документация за участие >>

Решението и обявлението могат да бъдат видяни на страницата на Агенцията по обществени поръчки


СЪОБЩЕНИЕ от 08.10.2013 г.

Община Златоград, на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителен надзор при реализиране на строително монтажни работи на подобект 1 „Водовземно съоръжение и конструкция на надземната част на геотермален водоизточник” от обект ”Изграждане на геотермална отоплителна система на гр. Златоград”, открита с Решение №348/12.08.2013 г. на кмета на община Златоград, че ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата ще бъдат отворени на 11.10.2013 г. от 11:00 часа, в заседателна зала на втория етаж на административната сграда на община Златоград, находяща се в гр. Златоград на ул. „Ст. Стамболов” №1, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Сключен е Договор №197/20.11.2013 г. с избрания изпълнител «ЕМ ЕН КОНСУЛТ» ООД, на обща стойност 19 746 лева с включен ДДС.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития