A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДвторник, 19 Септември 2023  193

ЗАПОВЕД

№ 347/ 18.09.2023г.

В Общинска администрация Златоград е постъпило Заявление с вх. № 53-00-718/24.08.2023 г. от ЕТ „МЕТАЛИК-93-ВЕЛИН ПЕЕВ“, в което се иска да бъде издадена заповед по чл.194, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за осигуряване от Магдалена Смайладска-Арабова – собственик на Поземлен имот с идентификатор 31111.32.346 по КК на гр. Златоград свободен достъп за извършване на строителни и ремонтни работи в собствения му ПИ 31111.32.347. Към заявлението е приложен Договор с „НЕКСТ БИЛД“ ЕООД с предмет за извършване на доставка и ремонт, на предвидени дейности по одобрен и финансиран проект по процедура  BG06RDNP001-19.588 МИГ „Кирково-Златоград“ Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Кирково-Златоград ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, а именно: „Текущ ремонт на покрив и подмяна на дограма на промишлена сграда  - механична работилница“.

Така предвиденият текущ ремонт на покрив и подмяна на дограма на промишлена сграда - механична работилница са строителни дейности, които се извършват само в собствения имот и не е необходимо издаване на Заповед по чл.194, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Нормата на чл.194, ал.1 от ЗУТ допуска административна намеса за осигуряване на свободен достъп през  недвижимите имоти в ограничен обхват, само за извършване на разрешени или предписани строителни работи.

След проведени устни разговори с Велин Пеев със служители на Общинска администрация Златоград, със Заявление с вх. № 53-00-729/29.08.2023г. (допълнение към заявление с вх. № 53-00-718/24.08.2023 г. от ЕТ „МЕТАЛИК-93-ВЕЛИН ПЕЕВ“), е потвърдено  искането за издаване на Заповед по чл.194, ал.1 от ЗУТ, като е представено допълнително Разрешение за строеж № 30 от 29.08.2022г., влязло в сила на 14.09.2022г. за обект: „Основен ремонт на фасада и вътрешно преустройство на част от промишлена сграда–механична работилница с идентификатор 31111.32.347.1“.

След приобщаване на одобрените технически проекти с Разрешение за строеж № 30 от 29.08.2023г., с писмо с изх. № 53-00-753/11.09.2023г. на Общинска администрация Златоград е поискано представяне на допълнителна информация и необходими документи за процедура по издаване на заповед по чл.194, ал.1 от ЗУТ за осигуряване на свободен достъп през Поземлен имот с идентификатор 31111.32.346 по КК на гр. Златоград, за извършване на строителни дейности в обхват /топлоизолация по западна фасада на сграда-механична работилница с идентификатор 31111.32.347.1/.

Със Заявление с вх. № 53-00-774/18.09.2023г. от ЕТ „МЕТАЛИК-93-ВЕЛИН ПЕЕВ“ е потвърдено искането за издаване на Заповед по чл.194, ал.1 от ЗУТ, като е изяснено периода за извършване на топлоизолация по западна фасада на сграда-механична работилница с идентификатор 31111.32.347.1, представена е Декларация по чл.194, ал.4 и ал.5 от ЗУТ и Предложение за организация на предвидените строителни дейности по западната фасада, свързани с искания свободен достъп, съгласувано със строителен надзор и изпълнител. 

ЕТ „МЕТАЛИК-93-ВЕЛИН ПЕЕВ“, с управител Велин Асенов Пеев е собственик на поземлен имот с идентификатор 31111.32.347 по Кадастрална карта на гр. Златоград, за който е отреден УПИ V-32.255, кв.23 по плана на гр. Златоград съгласно Нотариален акт №92, том ІІ, рег. №2897, дело № 293 от 23.11.2006 г., Договор № 29/26.02.2014 г и Договор № 38/26.04.2022 г. за продажба на общински недвижим имот, ведно с построени и отразени в Кадастрална карта четири сгради в имота.

За обект „Основен ремонт на фасади и вътрешно преустройство на част от промишлена сграда – механична работилница с идентификатор 31111.32.347.1“ има влязло в сила Разрешение за строеж № 30/29.08.2022 г., одобрени проекти от Главен архитект на Община Златоград и протокол за откриване на строителна площадка от 15.09.2023 г.

 Необходимо е на северозападна стена на сградата с идентификатор 31111.32.347.1 по Кадастрална карта на гр. Златоград, построена на регулационната граница между УПИ V-32.255 и УПИ ІІІ-за търговска дейност, кв.23 по ПУП на гр. Златоград, да бъде поставена топлоизолация и мазилка, за да се повиши енергийната ефективност и предпази от разрушаване.

Собственик на УПИ ІІІ-за търговска дейност, кв.23 по ПУП на гр. Златоград, отреден на поземлен имот с идентификатор 31111.32.346 по Кадастрална карта на гр. Златоград е Магдалена Иванова Арабова-Смайладска, съгласно Н.А. № 113, том 1, рег. 188, дело 139 от 09.08.2002г.

Съгласно чл.194, ал.1 от Закона за устройство на територията, собствениците и обитателите на недвижимите имоти са длъжни да осигуряват свободен достъп в тях за извършване на разрешени или предписани проучвателни, проектантски, строителни, монтажни, контролни и други работи във връзка с устройство на територията въз основа на заповед на кмета на общината.

При така изяснена фактическа обосновка и на основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.194, ал.1 и ал.3 от Закона за устройство на територията

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Магдалена Иванова Арабова-Смайладска - собственик на УПИ ІІІ-за търговска дейност, кв.23 по ПУП на гр. Златоград, отреден на поземлен имот с идентификатор 31111.32.346 по Кадастрална карта на гр. Златоград, да осигури свободен достъп в поземлен имот с идентификатор 31111.32.346 по Кадастрална карта на гр.Златоград, в обхвата на граничещата с имота стена на сграда с идентификатор 31111.32.347.1, с обща дължина 7 (седем) метра и необходимото отстояние от стената в поземлен имот с идентификатор 31111.32.346, за поставяне на скеле за започване на строителни дейности, полагане на топлоизолация по западна фасада на сграда-механична работилница с идентификатор 31111.32.347.1, на съществуваща сграда по външна регулационна линия. 

Магдалена Иванова Арабова-Смайладска да осигури свободен достъп за срок от 20.09.2023г. (сряда)  до 04.10.2023г.  (сряда), само в работни дни, начален час в 9,00 часа, краен час на работния ден 16.30 часа.

2. След завършване на строителните дейности ЕТ „МЕТАЛИК-93-ВЕЛИН ПЕЕВ“, със седалище и адрес на управление: гр. Златоград, ул. „Орфей“ № 6, …………., с управител Велин Асенов Пеев веднага да отстрани всички повреди, причинени на недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 31111.32.346 по Кадастрална карта на гр. Златоград във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи.

Ако повредите не могат да бъдат отстранени, Магдалена Иванова Арабова-Смайладска да бъде обезщетена за причинени вреди с обезщетение в размер, определен по реда на чл.210 от ЗУТ.

 При неизпълнение на задължението за осигуряване на свободен достъп до имот 31111.32.347 на определените дата и час, достъпът се осъществява принудително по административен ред, а при необходимост със съдействието на РУ Златоград към ОД на МВР Смолян, съгласно чл.194, ал.3 от ЗУТ.

Настоящата заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването чрез Община Златоград пред Административен съд Смолян.

Настоящата заповед да бъде връчена незабавно на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Заповедта да бъде обявена на информационното табло в административната сграда на Община Златоград на ул. „Стефан Стамболов“ № 1, гр. Златоград и на официалната страница на Община Златоград.

Съгласно чл.217, ал.1, т.8 от ЗУТ обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

 

МИРОСЛАВ  ЯНЧЕВ

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития