A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщение за замяна в с. Старцевовторник, 03 Октомври 2017  24

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 92

гр. Златоград, 02.10.2017 г.

Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на Подробен устройствен план (ПУП) в обхват на УПИ XV-47 и УПИ XVI-48 в кв.6 по ПУП на с.Старцево, с цел промяна на дворищна регулационна линия, която се измества по граница на ползване, предлага: 

общински терен – с площ 15 кв.м., представляващ част от УПИ XVI-48 в кв.6 по ПУП на с.Старцево, на цена определена от лицензиран оценител в размер на 150,00  лв. без ДДС, да се замени

с част от терен, частна собственост, с площ 15 кв.м., представляващ част от УПИ XV-47 в кв.6 по ПУП на с.Старцево, на цена определена от лицензиран оценител в размер на 150,00  лв. без ДДС.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития