A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщение за замяна в с. Доленсряда, 27 Септември 2017  30

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 87/27.09.2017 г.

Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на Подробен устройствен план (ПУП) в обхват на улична регулация и УПИ I-зеленина, кв.28 по ПУП на с.Долен, с цел обособяване на нов УПИ XV- за гаражи, кв.27 по плана на с.Долен, предлага замяна на: 

общински терен – с площ 33 кв.м., представляващ част от УПИ I-зеленина кв.27 по плана на с.Долен, предвиден за включване в нов УПИ XV- за гаражи, кв.27 по плана на с.Долен, по изготвено предложение за изменение на ПУП и цена определена от лицензиран оценител в размер на 330,00  лв. без ДДС,

с част от терен с площ 18 кв.м., представляващ имот пл.389, кв.28 по плана на с.Долен, попадащ в трасето на „Изгрев” между о.т.249 и о.т.250 по плана на с.Долен и  цена определена от лицензиран оценител в размер на 180,00  лв. без ДДС,‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития