A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщение по заявление от Виктор Бисеров Травлеввторник, 24 Април 2018  78

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Виктор Бисеров Травлев е издадена Заповед № 133 от 23.04.2018 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ ХІV-17 (собственост на Виктор Бисеров Травлев, съгласно договор за покупко-продажба на общински недвижим имот от 22.06.2000 г.), пешеходна пътека-подход към дере и терен без отреждане, кв.4 по ПУП на с.Старцево, Община Златоград.

Искането е за промяна на източната и южната регулационна линия на УПИ ХІV-17, кв.4 по ПУП на с.Старцево, като се включи общински терен с обща площ 108 м2, представляващ земя с площ 100м2, отредена за пешеходна пътека и земя с площ 8 м2 от терен без отреждане (Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот № 67/16.04.2018 г.).

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития