A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщение по заявление от Мая и Денислав Кьоровичетвъртък, 29 Март 2018  32

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Мая Кьорова и Десислав Кьоров е издадена Заповед № 83 от 27.03.2018 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на ПИ с идентификатор 31111.32.317 – с площ 1 501 кв.м. (собственост на Мая Кьорова и Десислав Кьоров) и ПИ с идентификатор 31111.32.303 – с площ 808 кв.м. по Кадастрална карта на гр.Златоград (собственост на Община Златоград, съгласно Акт за частна общинска собственост № 1254 от 16.12.2015г.), които ведно с ПИ с идентификатор 31111.32.316 и част от ПИ с идентификатор 31111.32.315 по Кадастрална карта на гр.Златоград, образуват УПИ І-Производствена база ДИП „Свобода”, кв.3 по ПУП на гр.Златоград.

Искането е:

ПИ с идентификатор 31111.32.317 да се изключи от УПИ І-Производствена база на ДИП „Свобода”, кв.3 и заедно с част от ПИ с идентификатор 31111.32.303 (общинска собственост с площ 746 кв.м.) да се обособят в ново УПИ ХІІІ-за смесено предназначение, кв.3 по ПУП на гр.Златоград. Върху останалата част от ПИ с идентификатор 31111.32.303 да се отредят - подход към речно корито (заснет и съществуващ на терена) и УПИ ХІV-Озеленяване, кв.3 по ПУП на гр.Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития