A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщение по заявление от Кюлевчиеви и Травлевапонеделник, 28 Май 2018  42

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Сами А. Кюлефчиев, Сашо Ат. Кюлевчиев, Силвия Ат. Травлева, Севдалин С. Кюлевчиев е издадена Заповед № 168 от 25.05.2018 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват на поземлен имот с пл.№ 419, УПИ VІІІ, УПИ VІІ-419, УПИ VІ-419, кв.31 и улична регулация (не реализирана) от о.т. 101 да о.т. 125 по ПУП на с.Старцево, Община Златоград.

Искането е за включване на отредената, по действащия ПУП на с.Старцево, улица, но не отчуждена и нереализирана в границите на УПИ VІІІ и преминаване на югоизточната регулационна линия на УПИ VІІ-419 и УПИ VІ-419 по имотна граница на поземлен имот с пл.№ 419.

 В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Сами А. Кюлефчиев, Сашо Ат. Кюлевчиев, Силвия Ат. Травлева, Севдалин С. Кюлевчиев е издадена Заповед № 168 от 25.05.2018 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват на поземлен имот с пл.№ 419, УПИ VІІІ, УПИ VІІ-419, УПИ VІ-419, кв.31 и улична регулация (не реализирана) от о.т. 101 да о.т. 125 по ПУП на с.Старцево, Община Златоград.

Искането е за включване на отредената, по действащия ПУП на с.Старцево, улица, но не отчуждена и нереализирана в границите на УПИ VІІІ и преминаване на югоизточната регулационна линия на УПИ VІІ-419 и УПИ VІ-419 по имотна граница на поземлен имот с пл.№ 419.

 В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития