A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщение по заявление от „Е.С.С.-Къмпани” ЕООДвторник, 27 Февруари 2018  29

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, Област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от „Е.С.С.-КЪМПАНИ” ЕООД е издадена Заповед № 59 от 26.02.2018 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват на УПИ І-149, 150-за пункт за ГТП (годишни технически прегледи), услуги и офиси, кв.169 по ПУП на гр.Златоград, отреден на ПИ с идентификатор 31111.36.151 по Кадастрална карта на гр.Златоград, собственост на “Е.С.С.-КЪМПАНИ” ЕООД, съгласно Договор № 150/06.10.2014г. за покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска собственост и Договор № 151/06.10.2014г. за покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.

Искането е  от съществуващото УПИ І-149, 150-за пункт за ГТП, услуги и офиси, кв.169 по ПУП на гр.Златоград да се образува УПИ ІІ-за МТТ (метално табло - трансформатор) с площ 2,3 кв.м.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития