A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕвторник, 19 Септември 2023  108

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

Община Златоград, област Смолян на основание чл.215, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че по Заявление от ЕТ „МЕТАЛИК-93-ВЕЛИН ПЕЕВ“ е изадена Заповед № 347/18.09.2023г. на Кмета на Община Златоград за осигуряванена свободен достъпв поземлен имот с идентификатор 31111.32.346 по Кадастрална карта на гр.Златоград от Магдалена Иванова Арабова-Смайладска, за срок от 20.09.2023г. (сряда)  до 04.10.2023г.2023 г. (сряда), само в работни дни, начален час в 9,00 часа, краен час на работния ден 16.30 часа.

Заинтересованите лица могат да обжалват заповедта по реда на Административно процесуалния кодекс в четиринадесет дневен срок от съобщаването му чрез публикуване на официалната интернет страница на Община Златоград.

 

ДИРЕКЦИЯ “УТ”

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития