A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕвторник, 15 Август 2023  133

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

гр.Златоград, 15.08.2023 г.

Община Златоград, област Смолян на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че от МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ е издадено Разрешение за строеж № 956/01.08.2023 г. за:

Обект: „Разширение на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт“,

Подобект 3: „Разширяване на система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт на територията на области: Перник, Пазарджик, Пловдив, Кърджали, Смолян и Стара Загора“.

Етап 5: Област Смолян, Община Златоград.

Заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж по реда на Административно процесуалния кодекс в четиринадесет дневен срок от съобщаването му чрез публикуване на официалната интернет страница на Община Златоград.

 

ДИРЕКЦИЯ “УТ”

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития