A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 11 Август 2023  104

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 76/11.08.2023 г.

Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на Подробен устройствен план (ПУП) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) УПИ ХІІІ-за търг. и производство, кв.7 по ПУП на гр. Златоград по ПУП на гр. Златоград, с цел изключване на частта от имота - ПИ 31111.31.525 по Кадастрална карта на гр. Златоград, попадаща в улична регулация и промяна на регулационните линии на УПИ ХІІІ-за търг. и производство, кв.7 по ПУП на гр. Златоград, предлага:

Общински терен с площ 98 м2, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 31111.31.526 по Кадастрална карта на гр. Златоград, участващ в образуването на УПИ ХІІ озеленяване, кв.7 по ПУП на гр. Златоград, с цена определена от лицензиран оценител в размер на  2 120,00 лв. без ДДС, да се замени с

            Частен имот с площ 25 кв.м., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 31111.31.525 по Кадастрална карта на гр. Златоград, попадащ в улична регулация на улица „Плиска“ в гр. Златоград, с цена определена от лицензиран оценител в размер на  541,00 лв. без ДДС.

Общинска администрация Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития