A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕсряда, 09 Август 2023  169

До

Алекс Коцаров- наследник на Анатолий Коцаров

СЪОБЩЕНИЕ № 55
Гр.Златоград, 22.06.2023 г.

Община Златоград, област Смолян обявява на заинтересованите лица. че със Заповед № 256/22.06.2023г. на Кмета на Община Златоград е одобрено допълване и поправка на действащия Кадастрален план на с. Старцево, с границите на общински имот с нов кадастрален номер 758 с площ 276м2, образуван от северната част на имот с кадастрален номер 237 /северно от УПИ 1-237; УПИ II -237 u УПИ III-237, кв.28/ и част от имот без кадастрален номер /нереализирана част на уличната регулация наул. "Васил Левски"/, в участък между о.т. 1 и о.т 71, кв.26 и кв.28 по ПУП на с.Старцево, на основание влязло в сила Съдебно решение № 20015/14.06.2021г. по гражданско дело № 20205420100097 по описа на Районен съд -Златоград за 2020. влязло в законна сила на 04.11.2022г.

Преписката по издадената заповед е на разположение на заинтересованите лица в сградата на Кметство с.Старцево, техническа служба, ет.2.

На основание АПК заинтересованите лица могат да обжалват заповедта в четиринадесет дневен срок от датата на получаване на съобщението пред Административен съд Смолян.

ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА" ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР.ЗЛАТОГРАД


ПРИЛОЖЕНИE:
СЪОБЩЕНИЕ


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития