A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕчетвъртък, 20 Юли 2023  90

ДО

Таня Е.Спасова- наследник на Емил С.Кадиев ;

Александър С. Боюклиев- наследник на Самуил К.Боюклиев

 

СЪОБЩЕНИЕ 57

Гр.Златоград, 22.06.2023 г.

Община Златоград, област Смолян обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № 255/22.06.2023г. на Кмета на Община Златоград е одобрeно допълване и поправка на действащия Кадастрален план на с. Долен, с границите на общински имот с нов кадастрален номер 443 с площ 432м2, изцяло по регулационните граници на  УПИ VI-283,кв.35 по ПУП на с.Долен, като в тази връзка се поправят и границите на имот № 283 и имот № 256 по плана на с.Долен. С договор от 19.03.1985г., в УПИ VI-283 /общински/, кв.35 по ПУП на с.Долен, е отстъпено право на строеж за жилищна сграда на Митко О. Кепенеклиев.

Границите на имот пл.№ 283 се променят, като минават /съвпадат/ със северната, източната, част от южната и част от западната регулационни граници на УПИ VI-283,кв.35 по ПУП на с.Долен.

Част от източната граница на имот пл.№ 256 се променя и минава по част от западната регулационна граница на УПИ VI-283,кв.35 по ПУП на с.Долен.

Преписката по издадената заповед е на разположение на заинтересованите лица в сградата на Общинска администрация Златоград, ет.6, стая № 5.

На основание АПК заинтересованите лица могат да обжалват заповедта в четиринадесет дневен срок от датата на получаване на съобщението пред Административен съд Смолян.

                                                     

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР.ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития