A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕвторник, 11 Април 2023  142

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Златоград, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, обявява, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура - трасе на „Кабелно електро захранване“ за ПИ с идентификатор 31111.5.84, местност „Муратов дол“ по Кадастрална карта на гр.Златоград.

Кабелното ел. захранване започва от МТП „Тютюнева“ в ПИ с идентификатор 31111.5.134, вид собств. Държавна частна, вид територия Урбанизирана, НТП За електроенергийното производство, преминава през ПИ с идентификатор 31111.5.128 вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска  категория 6, НТП Пасище и достига до ГРТ-ХАЛЕ в ПИ с идентификатор 31111.5.84 вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Нива.

Дължината на трасето е 189,00 л.м. при сервитут 1,00 м.

Проектът може да се разгледа в Общинска администрация Златоград,  ет.VІ, стая № 1.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от публикуване на съобщението в държавен вестник заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до Общинска администрация Златоград.          Съобщението е публикувано в неофициалния раздел на „Държавен вестник” бр.34 от 11.04.2023 г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития