A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 29 Юли 2022  105

Община Златоград, на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, обявява, че с Решение № З 513/29.06.2022 г. на Общински съвет Златоград е одобрен Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура - трасе на „Външно електро захранване“ на Базова станция „SML 0172.A000 - Hadzhito“ в ПИ с проектен идентификатор 31111.23.-2, представляващ част от ПИ с идентификатор 31111.23.209 по КККР на гр.Златоград.

Трасето на външното ел. захранване преминава през следните поземлени имоти:

1.ПИ с идентификатор 31111.23.345 – вид собств. Държавна частна, вид територия Горска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 2 626 кв. м.

2.ПИ с идентификатор 31111.23.209 –  вид собств. Държавна частна, вид територия Горска, НТП Друг вид дървопроизводителна гора, площ 17 081 кв. м.

Общата дължина на трасето на ел.провода е 189,39 м.

Общата площ на сервитута на ел.провода е 757,48 кв.м.

         Неразделна част от настоящото решение е Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура - трасе на „Външно електро захранване“ на Базова станция „SML 0172.A000 - Hadzhito“ в ПИ с проектен идентификатор 31111.23.-2, представляващ част от ПИ с идентификатор 31111.23.209 по КККР на гр.Златоград - текстова и графична част.

Проектът е изложен в общината,  ет.VІ, стая № 1.

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд Смолян, чрез Община Златоград, в 30-дневен  срок, считано от обнародването му в “Държавен вестник”.

Съобщението е публикувано в неофициалния раздел на Държавен вестник, брой 60 от 29.07.2022 г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития