A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕчетвъртък, 27 Февруари 2020  278

Нови образци на данъчни декларации по ЗМДТ, в сила от 01.01.2020 г./ обнародвани в ДВ, бр. 101/27.12.2019 г. /:

· Декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда, завършена в груб строеж, и на самостоятелните обекти в нея.

В кои случаи се подава -  Декларацията се подава за новопостроена сграда, завършена в груб строеж и подлежаща на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията.
От кого се подава - Декларацията се подава от възложителя на строежа, който съгласно Закона за устройство на територията е:

- собственикът на имота;
- лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот;
- лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон.

Подадените данни от един възложител ползват останалите възложители.
В какъв срок се подава декларациятаДекларацията се подава в двумесечен срок от завършване на сградата в груб строеж.

Образец: Декларация_по_чл__14,_ал__2_от_ЗМДТ.docx

· Данъчна декларация по чл. 14, ал. 1, 4, 5 и 6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти.

В кои случаи се подава - Декларация се подава при:

- придобиване на новопостроен недвижим имот, включително по наследство
- предоставяне на право на управление върху държавен/общински имот
- придобиване на новопостроен или придобит по друг начин недвижим имот от предприятие или учредяване на вещно право на ползване върху недвижим имот на предприятие - учредяване право на концесия върху недвижим имот 
- преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка
- подаване на коригираща декларация за деклариран имот

Декларация не се подава за недвижимите имоти и ограничените вещни права, придобити  по възмезден или безвъзмезден начин, чрез правна сделка или по давност (с изключение на придобитите от предприятия). 
Декларация не се подава и при промяна в обстоятелства, имащи значение за определяне на данъка, когато същите са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството ? на възложител по ЗУТ.
От кого се подава - Декларацията се подава от данъчно задължените по Закона за местните данъци и такси лица, а това са:

- собствениците на облагаем с данък недвижим имот

- лицето, на което е предоставено правото на управление върху имоти - държавна или общинска собственост

- ползвателят - предприятие, когато върху имота е учредено вещно право на ползване 

- концесионерът при учредено право на концесия 

Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици и ползватели.
В какъв срок се подава декларацията - Декларацията се подава в:

- двумесечен срок от придобиването на облагаем с данък недвижим имот, включително предоставяне на право на управление  или  учредяване на право на ползване/концесия върху такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка

- шестмесечен срок от откриване на наследството, когато недвижим имот се придобива по наследство 

Образец : Данъчна_декларация_чл__14,_ал._1,_4,_5_и_6_от_ЗМДТ.docx

· Образец на данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение.

В кои случаи се подава – Декларацията се подава:

- настъпване на обстоятелства, представляващи основания за освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение - само в случаите, в които за недвижимия имот не се подава данъчна декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

- необходимост от коригиране на обстоятелство и предявяване на право за ползване на данъчно облекчение за „основно жилище“ за имот, за който е подадена данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ преди 1 януари 2019 г.

За всяка отделна сграда или самостоятелен обект в сграда се подава отделна декларация.
От кого се подава - Декларацията се подава от данъчно задължените лица:

- собственици на облагаем с данък недвижим имот,

- лицето, на което е предоставено правото на управление върху имоти - държавна или общинска собственост

- ползвателят - предприятие, когато върху имота е учредено вещно право на ползване 

- концесионерът при учредено право на концесия 

Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици и ползватели.
В какъв срок се подава в двумесечен срок от придобиването на облагаем недвижим имот, включително предоставяне на право на управление или учредяване на право на ползване/концесия върху такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка
Важно: За всяка отделна сграда или самостоятелен обект в сграда се подава отделна декларация. Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици и ползватели.

Образец: Данъчна_декларация_чл__27_от_ЗМДТ.docx

· Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество.

Кога се подава - Декларацията се подава в случаите на безвъзмездно придобиване на имущества, различни от недвижими имоти, ограничени вещни права върху тях и моторни превозни средства.

В какъв срок се подава- Декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиване, в общината по постоянния адрес, съответно седалището, на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, подават декларацията по настоящия си адрес. 
 Не се подава декларация за придобитите по дарение имущества между роднини по права линия и съпрузи. Не се подава декларация при безвъзмездно прехвърляне на имущества, когато прехвърлянето е в изпълнение на задължение, произтичащо от закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти. Не се подава декларация за получените обичайни подаръци; за придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел. Не подават декларация за получените и предоставени дарения и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Образец : Данъчна_декларация_по_чл._49,_ал._3_от_ЗМДТ.docx

 · Данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък.

Декларацията се подава от данъчно задължените лица подлежащи на облагане с патентен данък, които отговарят едновременно на следните условия:

- извършват дейност/и, посочена/и в приложение № 4 на ЗМДТ;

- оборотът за предходната година не превишава 50 000 лв.;

- не са регистриран по ЗДДС, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.

Декларацията се подава в срок до 31 януари на годината, за която се подава или непосредствено преди започване на дейността, когато дейността започва след 31 януари.
Декларация се подава и за всички промени в обстоятелствата, включително при прекратяване на патентна дейност - в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелствата.

Образец : Данъчна_декларация_чл__61н_ЗМДТ_патентен_данък.docx‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития