A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщениевторник, 10 Януари 2017  22

Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява:

С решение № Ж 392 от 29.12.2016 г., Общински съвет Златоград:

1.Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ за Поземлен имот с проектен № 000464 с площ 121 м2 (образуван от поземлен имот с № 000269), местност “Чаирът”, землище на с.Аламовци, община Златоград.

2.Разрешава за част от Поземлен имот с проектен № 000464 с площ 121 м2  (образуван от поземлен имот с № 000269), местност “Чаирът”, землище на с.Аламовци, община Златоград да се изработи Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ).

Инвестиционните намерения на възложителя “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД са свързани с промяна на предназначението на Поземлен имот с проектен № 000464 с площ 121 м2  (образуван от поземлен имот с № 000269), местност “Чаирът”, землище на с.Аламовци, община Златоград от земеделски за неземеделски нужди, върху която площ да се създаде необходимата градоустройствена основа и статут за застрояване, предмет на разработка на бъдещия ПУП.

Решението на Общински съвет Златоград е изложено на таблото в сградата на Общинска администрация Златоград, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1 и е публикувано на интернет страницата на Община Златоград, в раздел „Решения на Общински съвет Златоград” и раздел „Устройство на територията” - съобщения.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития