A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 07 Юни 2024  24

ДО

ХРИСТИНА М.ЗЛАТАНОВА

Наследник на  Митко Е.Карамитев

 

Общинска администрация Златоград, дирекция „Устройство на територията“, на основание чл.26, ал.1 от от Административнопроцесуален кодекс (АПК), уведомява, че във връзка с Решение №  3975 от 03.04.2024г. на Върховен административен съд (ВАС),  с което е:  1) отменено Решение № 241/12.10.2023г. по административно дело № 84/2023г. на Административин съд-Смолян; 2) отменен отказа за изменение на действащ Кадастрален план на с.Старцево, Община Златоград, обективиран в писмо изх.№ 92-00-40/06.03.2023г. на Кмета на Община Златоград и 3) върната преписката в Общинска администрация Златоград за произнасяне, при съобразяване на задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на съдебното решение, е образувана административна преписка по изменение на Кадастралния план на с.Старцево, на основание внесен проект от Славчо Е.Карамитев.

Проектът, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР касае отразяване на верните границите на  имоти с проектни номера: № 753 и № 754, за сметка на поземлени имоти с кадастрални номера: 31 и  36, по действащия Кадастрален план на с.Старцево, за които се отреждат УПИ IX-31 и УПИ X-31,36, кв.3. Част от имот № 31 попада в уличната регулация /нереализирана/, в участък между о.т.211, 212, 213 и 214 по ПУП на с.Старцево.

Във връзка с горното и на основание чл.34, ал.1 и ал.3 от АПК, в 7 –дневен срок от настоящото съобщение, ви се предоставя възможност да прегледате документите по преписката за изменение, да изразите становище по събраните доказателства, както  и да направите писмени искания и/или възражения.

Внесеният проект е на разположение на заинтересованите лица в сградата на Общинска администрация Златоград, етаж 6, стая № 5.

                                                    

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-ГР.ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития