A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕчетвъртък, 30 Май 2024  36

ДО
ЮЛИЯНА  СТ. СЛАВОВА

Наследник на  Стефан  К. Камберов

Общинска администрация Златоград, дирекция „Устройство на територията“, на основание чл.26, ал.1 от от Административнопроцесуален кодекс (АПК), ви уведомява, че по постъпило заявление с вх.№ 94-00-1206 от 22.03.2024г. от Красимир Камберов е започнато производство по отстраняване на грешка в действащия Кадастрален план на с.Долен, община  Златоград.

Изменението се състои в нанасянето на имот с проектен кадастрален номер 445 с площ 145м2, на основание чл.51, ал.1, т.1, във връзка с изпълнение на чл.53а, т.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), съгласно проект за изменение на Кадастралния план, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР.

Имот с проектен кадастрален номер 445 с площ 145м2, съгласно внесения проект, попада в границите на УПИ Х-детска градина, отреден на имот № 416, кв.27;  терен за озеленяване, източно от УПИ Х-детска градина, отреден на имот без кад.номер и улична регулация- реализирана, в участъка между о.т 297 и о.т298 по ПУП на с.Долен. 

Във връзка с горното и на основание чл.34, ал.1 и ал.3 от АПК, в 7 –дневен срок от получаване на настоящото писмо, ви се предоставя възможност да прегледате документите по преписката за изменение, да изразите становище по събраните доказателства, както  и да направите писмени искания и/или възражения.

Внесеният проект е на разположение на заинтересованите лица в сградата на Общинска администрация Златоград, етаж 6, стая № 5.

                                                    

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -ГР.ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития