A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕсряда, 17 Януари 2024  252

Община Златоград на основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 150, ал. 6 и 8 от ЗУТ съобщава, че с Решение № И от 28.12.2023 г. на Общинския съвет – Златоград, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за линеен обект: „Кабелна линия 20 кВ от ЖР стълб 83/1/извод „Пирийца“ до нов БКТП (п.с. Фабрика) за захранване на обект: „Фабрика за емулсионни взривни вещества“, в имоти: ПИ 2, 3, 5, 6, 9, 10, 10.4, 10.16, 10.17 и 009115, кадастрален район 10 по частичен кадастрален план на с. Фабрика/с. Цацаровци, община Златоград, като част от КПИИ. Кабелната линия започва от съществуващ ЖР стълб 83/1/извод „Пирийца“ ПИ 78241.4.22 – вид собств. – частна, вид територия – земеделска, категория 9, НТП – ливада, с дължина на трасето на ел. кабела 2 м и площ на сервитута 2 м2, преминава през: ПИ 78241.4.5 – вид собств. – частна, вид територия – земеделска, категория 9, НТП – нива, с дължина на трасето на ел. кабела 35 м и площ на сервитута 35 м2; ПИ 78241.4.6 – вид собств. – общинска частна, вид територия – земеделска, категория 9, НТП – нива, с дължина на трасето на ел. кабела 33 м и площ на сервитута 33 м2; ПИ 78241.4.8 – вид собств. – частна, вид територия – земеделска, категория 9, НТП – нива, с дължина на трасето на ел. кабела 22 м и площ на сервитута 22 м2; ПИ 78241.4.9 – вид собств. – частна, вид територия – земеделска, категория 9, НТП – нива, с дължина на трасето на ел. кабела 52 м и площ на сервитута 52 м2; ПИ 78241.4.103 – вид собств. – държавна частна, вид територия – горска, НТП – друг вид дървопроизводителна гора, с дължина на трасето на ел. кабела 211 м и площ на сервитута 211 м2; ПИ 10.1 по частичен кадастрален план на с. Фабрика/с. Цацаровци, община Златоград – вид собств. – общинска публична, вид територия – урбанизирана, НТП – дере, с дължина на трасето на ел. кабела 6 м и площ на сервитута 6 м2; ПИ 10.2 по частичен кадастрален план на с. Фабрика/с. Цацаровци, община Златоград, вид собств. – частна, вид територия – урбанизирана, НТП – химическа и каучукова промишленост, с дължина на трасето на ел. кабела 18 м и площ на сервитута 18 м2; ПИ 10.6 по частичен кадастрален план на с. Фабрика/с. Цацаровци, община Златоград – вид собств. – частна, вид територия – урбанизирана, НТП – химическа и каучукова промишленост, с дължина на трасето на ел. кабела 39 м и площ на сервитута 39 м2; ПИ 10.7 по частичен кадастрален план на с. Фабрика/с. Цацаровци, община Златоград, вид собств. – общинска публична, вид територия – урбанизирана, НТП – улици, с дължина на трасето на ел. кабела 27 м и площ на сервитута 27 м2, до нов БКТП за захранване на обект: „Фабрика за емулсионни взривни вещества“ в поземлени имоти (ПИ): ПИ 2, 3, 5, 6, 9, 10, 10.4, 10.16, 10.17 и 009115, кадастрален район 10 по частичен кадастрален план на с. Фабрика/с. Цацаровци, община Златоград. Общата дължина на трасето е 445 л. м при сервитут 1 м (по 0,50 м от двете страни).

Проектът може да се разгледа в Общинска администрация Златоград,  ет.VІ, стая № 1.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от публикуване на съобщението в държавен вестник заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до Общинска администрация Златоград.     

Съобщението е публикувано в неофициалния раздел на „Държавен вестник” брой 5 от 16.01.2024 г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития