A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕвторник, 21 Ноември 2023  285

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Златоград, на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, обявява, че с Решение № 3764 от 19.09.2023 г. на Общинския съвет – Златоград, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементи на техническата инфраструктура – трасе на „Кабелно електрозахранване“ за ПИ с идентификатор 31111.5.84, м. Муратов дол по кадастралната карта на Златоград. Кабелното ел. захранване започва от МТП „Тютюнева“ в ПИ с идентификатор 31111.5.134, вид собственост – държавна частна, вид територия: урбанизирана, НТП – за електроенергийното производство – трасето е с дължина 6 м, преминава през ПИ с идентификатор 31111.5.128, вид собственост – общинска публична, вид територия: земеделска, категория 6, НТП – пасище – трасето е с дължина 145 м и достига до ГРТ – хале в ПИ с идентификатор 31111.5.84, вид собственост – частна, вид територия: земеделска, категория 6, НТП – нива – трасето е с дължина 38 м. Общата дължина на трасето е 189 л. м при сервитут 1 м.

            Проектът може да се разгледа в общинска администрация Златоград,  ет.VІ, стая № 1.

На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд Смолян, чрез Община Златоград, в 30-дневен  срок, считано от обнародването му в “Държавен вестник”.

Съобщението е публикувано в неофициалния раздел на Държавен вестник, брой 97 от 21.11.2023 г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития