A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕвторник, 21 Ноември 2023  145

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Златоград, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементи на техническата инфраструктура – трасе на „Кабелна линия 20 kV от ЖР стълб 83/1/извод „Пирийца“ до нов БКТП (п. с. Фабрика) с обща дължина на трасето 445,0 л. м при сервитут 1 м (по 0,50 м от двете страни), като кабелната линия започва от съществуващ ЖР стълб 83/1/извод „Пирийца“, ПИ 78241.4.22 – вид собственост – частна, вид територия – земеделска, категория 9, НТП – ливада, с дължина на трасето на ел. кабела 2 м и площ на сервитута 2 м2, преминава през: ПИ 78241.4.5 – вид собственост – частна, вид територия – земеделска, категория 9, НТП – нива, с дължина на трасето на ел. кабела 35 м и площ на сервитута 35 м2; ПИ 78241.4.6 – вид собственост – общинска частна, вид територия – земеделска, категория 9, НТП – нива, с дължина на трасето на ел. кабела 33 м и площ на сервитута 33 м2; ПИ 78241.4.8 – вид собственост – частна, вид територия – земеделска, категория 9, НТП – нива, с дължина на трасето на ел. кабела 22 м и площ на сервитута 22 м2; ПИ 78241.4.9 – вид собственост – частна, вид територия – земеделска, категория 9, НТП – нива, с дължина на трасето на ел. кабела 52 м и площ на сервитута 52 м2; ПИ 78241.4.103 – вид собственост – държавна частна, вид територия – горска, НТП – друг вид дървопроизводителна гора, с дължина на трасето на ел. кабела 211 м и площ на сервитута 211 м2; ПИ 10.1 по частичен кадастрален план на с. Фабрика/с. Цацаровци, община Златоград – вид собственост – общинска публична, вид територия – урбанизирана, НТП – дере, с дължина на трасето на ел. кабела 6 м и площ на сервитута 6 м2; ПИ 10.2 по частичен кадастрален план на с. Фабрика/с. Цацаровци, община Златоград – вид собственост – частна, вид територия – урбанизирана, НТП – химическа и каучукова промишленост, с дължина на трасето на ел. кабела 18 м и площ на сервитута 18 м2; ПИ 10.6 по частичен кадастрален план на с. Фабрика/с. Цацаровци, община Златоград – вид собственост – частна, вид територия – урбанизирана, НТП – химическа и каучукова промишленост, с дължина на трасето на ел. кабела 39 м и площ на сервитута 39 м2; ПИ 10.7 по частичен кадастрален план на с. Фабрика/с. Цацаровци, община Златоград – вид собственост – общинска публична, вид територия – урбанизирана, НТП – улици, с дължина на трасето на ел. кабела 27 м и площ на сервитута 27 м2 до нов БКТП за захранване на обект: „Фабрика за емулсионни взривни вещества“, в поземлени имоти (ПИ): ПИ 2, 3, 5, 6, 9, 10, 10.4, 10.16, 10.17 и 009115, кадастрален район 10 по частичен кадастрален план на с. Фабрика/с. Цацаровци, община Златоград.

Проектът може да се разгледа в общинската администрация – Златоград, ет. VІ, стая № 1.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до общинска администрация – Златоград.

Съобщението е публикувано в неофициалния раздел на Държавен вестник, брой 97 от 21.11.2023 г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития