A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Есряда, 02 Март 2022  239

Община Златоград, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, обявява, че е изработен проект на План-схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ на водопроводната мрежа за термо-минерална вода като част от проект на изменение на Подробен устройствен план, на основание чл. 134, ал. 2 от ЗУТ.

План-схемата представлява специализирана схема на трасето на вътрешна разпределителна мрежа за минерална вода за Златоград, която да се ползва за балнеолечение и дава инженерно решение за разполагането на топлопреносна мрежа за минерална вода по поречието на р. Върбица, окачена по брегоукрепителните стени и осигуряването на оптимално захранване на голяма част от урбанизираната територия до определени разпределителни кранови шахти на 35 пункта (разпределителни) станции.

Общата дължина на трасето е 6103 м.

Проектът може да се разгледа в Общинска администрация Златоград, ет. 6, стая № 1, както и в приложенията на настоящото съобщение.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до Общинска администрация Златоград.

Съобщението е публикувано в неофициалния раздел на „Държавен вестник”, брой 17 от 01.03.2022 г.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Проект на План-схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ на водопроводната мрежа за термо-минерална вода
Регистър на засегнатите имоти по трасето на Градска топлопреносна мрежа от ГТЦ до абонатни /разпределителни/ станции в гр. Златоград
Обяснителна записка към Проекта на План-схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ на водопроводната мрежа за термо-минерална вода


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития