A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Епонеделник, 21 Февруари 2022  70

Община Златоград, на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, обявява, че с Решение № З 404/30.12.2021 г. на Общински съвет Златоград е одобрен Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура - трасе на „Външно електро захранване“ за ПИ с идентификатор 31111.5.133 по КК на гр. Златоград, местност „Овчарника“, като с Решение № З 418/31.01.2022 г. на Общински съвет Златоград е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № З 404/30.12.2021 г., което занапред ще има следното съдържание: Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура - трасе на „Външно електро захранване” за ПИ с идентификатор 31111.5.133 по КК на Златоград, местност „Овчарника“, с трайно предназначение на територията: Земеделска и начин на трайно ползване: Ливада, с дължина на трасето на ел.провода – 65 л.м и площ на сервитута  – 65 кв.м.

Трасето преминава през следните имоти:

1.ПИ с идентификатор 31111.5.134 – вид територия Урбанизирана, НТП За електроенергийното производство, с площ 68 кв.м.-държавна частна собственост.

2.ПИ с идентификатор 31111.5.128 – вид територия Земеделска, НТП пасище с площ 3 717 м2 - общинска публична собственост.

3.ПИ с идентификатор 31111.5.95 – вид територия Горска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път с площ от 2 241 м2, държавна частна собственост.

Проектът е изложен в общината,  ет.VІ, стая № 1.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от публикуване на съобщението в държавен вестник заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до Общинска администрация Златоград.

Съобщението е публикувано в неофициалния раздел на Държавен вестник, брой 14 от 18.II.2022 г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития