A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Премахнати сгради в с. Ерма рекапонеделник, 10 Декември 2018  26

СЪОБЩЕНИЕ 171

Гр.Златоград, 07.12.2018г.

Община Златоград, област Смолян обявява на заинтересованите лица, че по заявление с вх.№ 94-00-2969/17.08.2018г. от Пламен Кундев, наследник на Борис Кундев, с искане за констатиране на премахнати сгради в имот с пл.№ 383, кв./ по плана на с.Ерма река е извършена проверка на място и съставен Констативен протокол от 16.08.2018г. от служители на Общинска администрация Златоград.

Констатирано е, че сгради с пл.№ 282 и  пл.№ 344, отразени в плана в имот с пл.№ 383, кв.8 са премахнати. Имот пл.№ 383 е попълнен в плана на с.Ерма река със Заповед № 43/20.11.1992г. на Кмета на Община Златоград на основание Съдебно решение № 659/30.12.1992г. на Златоградски районен съд.

Сграда с пл.№ 282 е била собственост на фирма „ИРА”- Смолян (описана в Съдебно Решение № 659/30.12.1992г. на Златоградски районен съд).

Сграда с пл.№ 344 е записана в разписна книга към плана на с.Ерма река от 1987г. на  Геоложки проучвания.

На основание § 4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, във връзка с  §4, ал.1 и ал.2 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград, уведомява заинтересованите лица, че сгради с пл.№ 282 и пл.№ 344, находящи се в поземлен имот с пл.№ 383, кв.8 по плана на с.Ерма река са заличени от действащия Кадастрален план.

Преписката по заявление с вх.№ 94-00-2969/17.08.2018г. от Пламен Кундев е на разположение на заинтересованите лица в сградата на Общинска администрация Златоград, етаж 6, стая № 5.

 

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР.ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития