A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление за замяначетвъртък, 29 Юни 2017  32

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 60

гр. Златоград, 29.06.2017 г.

Община Златоград, Област Смолян, обявява, че във връзка с изготвено предложение за промяна на Подробен устройствен план (ПУП) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVII-Търговия и офиси, улична регулация и терен, образуван след изграждането на подпорна стена за Колектор IА, кв.27 по ПУП на гр.Златоград (поземлен имот (ПИ) с идентификатор  31111.31.628, ПИ с идентификатор 31111.31.2 и ПИ с идентификатор 31111.31.578 по Кадастрална карта на гр.Златоград), с цел обособяване на УПИ XVII-31.628, 31.2, общ. - обсл. дейности, туризъм и нов УПИ XVIII-31.578, 31.2 - паркинг, кв.27, върху част от поземлен имот с идентификатор 31111.31.2 и поземлен имот с идентификатор 31111.31.578 по Кадастрална карта на гр.Златоград, предлага замяна на: 

общински терен – с площ 110,60 кв.м., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 31111.31.2 по Кадастрална карта на гр.Златоград, който по действащия ПУП на гр.Златоград попада в нереализирано уширение на улична регулация и в терен образуван след изграждането на подпорна стена за колектор IА - цената на общинския имот, определена с Решения № 521/08.06.2017 на Общински съвет Златоград, е в размер на  7963,20 лв. без ДДС

с част от терен с площ 24,90 кв.м., представляващ част от УПИ XVII-Търговия и офиси, кв.27 по ПУП на гр.Златоград, отреден на поземлен имот с идентификатор 31111.31.628 по Кадастрална карта на гр.Златоград - цената на частния имот, определена с Решение № 521/08.06.2017 на Общински съвет Златоград, е в размер на 1792,80 лв. без ДДС.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития