A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление за обект „Млечна еко ферма за овце”петък, 22 Декември 2017  26

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Златоград, на основание чл.129, ал.5 от Закона за устройство на територията, обявява, че с Решение № Ж 650 от 29.11.2017 г. на Общински съвет Златоград е одобрен Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на външно ел. захранване и външен водопровод (резервоар, Помпено-хидрофорна система- водоснабдителна мрежа в района), осигуряващи необходимите водни количества и ел.енергия за обект “Млечна еко ферма за овце” в ПИ с идентификатор 31111.27.118 по Кадастрална карта на гр.Златоград, местност Ю.Колиба (Въпа).

Решението на Общински съвет Златоград е публикувано в неофициалния раздел на „Държавен вестник” брой 101 от 19.12.2017 г.
         На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Община Златоград до Административен съд Смолян.

Решението на Общински съвет Златоград е изложено на таблото в сградата на Общинска администрация Златоград, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1 и е публикувано на интернет страницата на община Златоград, в раздел Решения на Общински съвет Златоград.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития