A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Златко Хаджиеввторник, 25 Юли 2017  23

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Златко Юриев Хаджиев е издадена Заповед № 207 от 24.07.2017г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ ХІІ-426, УПИ ХІ-431 и УПИ ХІІІ-425, кв.41 по ПУП на с.Старцево, Община Златоград.

С изготвения проект за изменение на ПУП–ПР се предвижда за УПИ ХІІ-426, кв.41 по ПУП на с.Старцево да се променят:

  • западната регулационна линия, която да мине по съществуваща подпорна стена (имотна граница);
  • северната регулационна линия, като сгради – МС и 2МС изцяло останат в УПИ ХІІ-426.

От ПИ 431 в УПИ ХІІ-426 се включват 67 м2, съгласно предварителен Договор за покупко-продажба на недвижим имот от 25.05.2017 г. между Златко Юриев Хаджиев и Юри Ефремов Хаджиев.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития