A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Златко Хаджиевсряда, 06 Март 2019  42

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Златко Хаджиев е издадена Заповед № 80 от 05.03.2019 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ ХІІ-426 и УПИ ХІ-431, кв.41 по ПУП на с.Старцево.

Искането е за изменение на част от северната регулационна линия на УПИ ХІІ-426, кв.41, като тя мине по имотна граница на поземлен имот (ПИ) 426.

УПИ ХІІ-426, кв.41 по ПУП на с.Старцево става с площ 652 м2, от които 67 м2 са от ПИ 431 (Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 25.05.2017 г. между Златко Хаджиев и Юри Хаджиев).

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития