A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Юри Башеввторник, 30 Август 2022  133

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от Юри Асенов Башев е издадена Заповед № 261 от 25.08.2022 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на ПИ 726; УПИ І-530, кв.54; УПИ І-580, кв.53 и улица между о.т.271 и о.т.340 по ПУП на с.Старцево е допустимо съгласно чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ.

По сега действащия ПУП на с.Старцево, ПИ 726 с обща площ 908 м2, участва в образуването на УПИ І-580, кв.54; в уличната регулация участъка между о.т.271 и о.т. 340 и в терен, без отреждане, кв.54.

С представеното предложение за изменение на ПУП-ПРЗ се предвижда за поземлен имот 726, кв.54 по ПУП на с.Старцево да се образува УПИ ХІ-726-за смесено предназначение, кв.54, с площ 823м2 ,  с което се променят:

1.Западната регулационна линия на УПИ І-580, кв.54, минава по имотната граница между ПИ 726 и ПИ 736. Сменя се индекса на УПИ I- 580, кв.54 и става УПИ I-736, с площ 294м2;

2.Западната имотна граница на ПИ 737, в кв.53, става улично-регулационна линия на УПИ І-580 (нов индекс УПИ І-737,738), с площ  336м2;

3.Уличната регулация между о.т.271 и .о.т.340, се измества на изток и минава по част от източната граница на ПИ 726 (кафяво начертаните линии в предложението за изменение). Част от ПИ 726, с площ 85м2,, остават в улична регулация,  в участъка между о.т.271 и о.т. 340 – Предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ № 93/21.07.2022 г.

4.На югозапад от УПИ ХІ-726-за смесено предназначение, кв.54 се обособява терен за озеленяване.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития