A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Юри Алендаровсряда, 06 Март 2019  95

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Юри Алендаров  е издадена Заповед № 81 от 05.03.2019 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на в обхват на УПИ ХІІ-1123, 1124, кв.121 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.34.754 и ПИ с идентификатор 31111.34.753 по Кадастрална карта на гр.Златоград); УПИ ХІІІ-1135, кв.121 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.34.755 по Кадастрална карта на гр.Златоград) и част от улична регулация по ПУП на гр.Златоград, представляваща част от ПИ с идентификатор 31111.34.855 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

Искането е за изменение на част от северната, цялата източна и част от южната регулационни линии на УПИ ХІІ-1123, 1124, кв.121 по ПУП на гр.Златоград, като в северната и южната част тя се премества по границата на ПИ с идентификатор 31111.34.754 по Кадастрална карта на гр.Златоград. Източната регулационна линия се променя, съгласно кафяво означените линии в предложението за изменение на ПУП-ПР, за което се налага част от ПИ с идентификатор 31111.35.754 – 3 м2 да се придаде към улична регулация, а част от ПИ с идентификатор 31111.34.855 (улица – 3 м2) да се придаде към имота (Предварителен договор за замяна на общински недвижим имот с недвижим имот собственост на физическо лице № 32 от 01.03.2019 г. между Община Златоград и Юри Алендаров).

УПИ ХІІ-1123, 1124, кв.121 по ПУП на гр.Златоград се променя и става УПИ ХІІ-34.753, 34.754, кв.121.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития