A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по Заявление от Юри Алендаровпетък, 25 Октомври 2019  127

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Юри Алендаров е издадена Заповед № 403 от 22.10.2019 г. на Временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ ХІІ-1123,1124, кв.121 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.34.753 и ПИ с идентификатор 31111.34.754 по Кадастрална карта на гр.Златоград) и част от улична регулация, представляваща част от ПИ с идентификатор 31111. 34.855 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

С изготвеният проект за изменение на ПУП – ПР се предвижда да се променят:

            1.Източната регулационна линия на УПИ ХІІ-1123, 1124, кв.121 по ПУП на гр.Златоград, като към него се включат 6 м2 от ПИ с идентификатор 31111.34.855, представляващи част от улична регулация, а от ПИ с идентификатор 31111.34.754 към улична регулация се включат 3м2.

            2.Северната регулационна линия на УПИ ХІІ-1123, 1124, кв.121 по ПУП на гр.Златоград, като към него се включат 3 м2 от ПИ с идентификатор 31111.34.837, представляващи част от улична регулация, а от ПИ с идентификатор 31111.34.753 към улична регулация се включат 6м2.

            3.Южната регулационна линия на УПИ ХІІ-1123, 1124, кв.121 по ПУП на гр.Златоград да мине по имотна граница на ПИ с идентификатор 31111.34.753 и ПИ с идентификатор 31111.34.754 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития