A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Йордан Петковчетвъртък, 27 Септември 2018  27

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Йордан Петков е издадена Заповед № 283 от 14.09.2018 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват на ПИ с идентификатор 31111.33.332, който в действащия ПУП на гр.Златоград попада в улична регулация и УПИ І-Комплексно застрояване, кв.84 по ПУП Златоград.

Искането е за ПИ с идентификатор 3111.33.332 да се обособи УПИ ІІІ-332-за жилищно застрояване, търговия и чисто производство, като регулационните линии минат частично по имотни граници. Между УПИ І-Комплексно застрояване; УПИ ІІІ-332-За жилищно застрояване, търговия и чисто производство и УПИ ІІ-2449 се отрежда улица, която е част от ПИ с идентификатор 31111.33.331, част от ПИ с идентификатор 31111.33.332 и част от ПИ с идентификатор 31111.33.423.

В образуването на УПИ ІІІ-332-За жилищно застрояване, търговия и чисто производство, кв.84 по ПУП на гр.Златоград (1493 кв.м.) участват:

Част от ПИ с идентификатор 31111.33.332 с площ 1426,60 кв.м.

Част от ПИ с идентификатор 31111.33.266 с площ 23,45 кв.м.

Част от ПИ с идентификатор 31111.33.417 с площ 22,75 кв.м.

Част от ПИ с идентификатор 31111.33.331 с площ 6,2 кв.м.

Част от ПИ с идентификатор 31111.33.423 с площ 14,0 кв. м.

От ПИ с идентификатор 31111.33.332 (1482 кв.м), в улична регулация участват 55,40 кв.м.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.                                         ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития