A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по Заявление от Йордан Петковпетък, 31 Май 2019  45

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Йордан Петков е издадена Заповед № 200 от 29.05.2019 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-Детски ясли, кв.27 по ПУП на гр.Златоград, отреден на Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.31.392, част от ПИ с идентификатор 31111.31.490, част от ПИ с идентификатор 31111.31.267 и част от ПИ с идентификатор 31111.31.271 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

С изготвеният проект за изменение на ПУП-ПРЗ се предвижда дворищно регулационните линии на УПИ ІІ-Детски ясли, кв.27 да минат по имотните граници на ПИ с идентификатор 31111.31.392, в рамките на който да се обособи нов УПИ ХХ-392-За обществено обслужване, кв.27 по ПУП на гр.Златоград. Частта от ПИ с идентификатор 31111.31.490, участваща в УПИ ІІ-Детски ясли – 279 м2, преминава към УПИ ІV-211, кв.27. Част от ПИ с идентификатор 31111.31.267 участваща в УПИ ІІ-Детски ясли, преминава към УПИ VІІІ-204, 205, 206, кв.27 - 33 м2 и към УПИ ІХ-197, 198, 207, кв.27 – 14 м2. Част от ПИ с идентификатор 31111.31.271 – 11 м2 , участваща в УПИ ІІ-Детски ясли, се придават към УПИ VІІ-208, 209, кв.27 по ПУП на гр.Златоград.

 В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград,  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития