A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Веско Вълчеввторник, 15 Август 2017  33

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Веско Митков Вълчев е издадена Заповед № 235 от 15.08.2017 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ ХІІ - 398, 399, кв. 34 по ПУП на гр. Златоград, отреден на ПИ с идентификатор 31111.33.288 и североизточната част от ПИ с идентификатор 31111.33.289; УПИ ІХ - 398, кв.34 по ПУП на гр.Златоград, отреден на ПИ с идентификатор 31111.33.287; УПИ VІІІ - 399, кв.34 по ПУП на гр.Златоград отреден на  югозападната част от ПИ с идентификатор 31111.33.289; част от ПИ с идентификатор 31111.33.286 - улица с площ 12 м2 общинска собственост, придаваща се по регулация и ПИ с идентификатор 31111.33.420 - пътека с площ 38 м2 общинска собственост.

С изготвения проект за изменение на ПУП–ПР се предвижда:

  • За ПИ с идентификатор 31111.33.288, с площ 151 м2, собственост на Веско Митков Вълчев, съгласно Нотариален акт № 81, том ІІ, рег. № 3157, д. № 241 от 2016 г. за покупко - продажба на недвижим имот); ПИ с идентификатор 31111.33.287 с площ 179 м2, собственост на Веско Митков Вълчев, съгласно Нотариален акт № 81, том ІІ, рег. № 3157, д. № 241 от 2016 г. за покупко-продажба на недвижим имот); част от ПИ с идентификатор 31111.33.286 - улица с площ 12 м2 общинска собственост и ПИ с идентификатор 31111.33.420 - пътека с площ 38 м2 общинска собственост, за които има предварителен договор за покупко - продажба на недвижим имот № 111/03.08.2017 г.,  се отрежда самостоятелно УПИ с площ 380 м2.
  • Промяна на северозападната граница на УПИ VІІІ - 399 и към него се отрежда югоизточната част от УПИ ХІІ - 398,399, като общата площ на новообразувания парцел става 371 м2.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград могат да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет. 6, стая № 1.

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития