A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Васко Вунцовпонеделник, 12 Ноември 2018  27

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Васко Вунцов е издадена Заповед № 343 от 07.11.2018 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация и (ПУП-ПР) в обхват на УПИ VІІІ-144, кв.26 по ПУП на гр.Златоград, отреден на ПИ с идентификатор 31111.32.103 по Кадастрална карта на гр.Златоград; УПИ ІХ-143 и УПИ V-144, кв.26 по ПУП на гр.Златоград.

Искането е за:

Изменение на североизточната, северозападната и югозападната регулационни линии на УПИ VІІІ-144, кв.26 по ПУП на гр.Златоград, като те минат по имотни граници на ПИ с идентификатор 31111.32.103 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

Обособяване на два урегулирани поземлени имота – УПИ ХІІІ-32.103 и УПИ ХІV-32.103, кв.26 от съществуващия УПИ VІІІ-144, кв.26.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития