A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Васко Кюлевчиев и Бисер Дамяновсряда, 04 Октомври 2017  72

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Васко Кюлевчиев и Бисер Дамянов е издадена Заповед № 291 от 02.10.2017г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на ПИ 592, участващ в образуването на УПИ Х-държ. и УПИ ХІ-държ., кв.50 по ПУП на с.Старцево.

С изготвеният проект за изменение на ПУП – ПР се предвижда  югозападната и част от югоизточната регулационна линия на УПИ Х-държ., кв.50, да минат по имотна граница на ПИ 592, а останалата част от югоизточната регулационна линия да мине по заснета на място граница между УПИ Х-държ. и УПИ ХІ- държ., кв.50 по ПУП на с.Старцево. Площта на УПИ Х-държ. става 1100 м2, от които 1000 м2 са част от ПИ 592, собственост на Васко Кюлевчиев; 20 м2 са общинска собственост (Акт № 1372 от 24.03.2017 г. за частна общинска собственост), участващи в образуването на УПИ Х, кв.50 и 80 м2 са общинска собственост (Акт № 1373 от 24.03.2017 г. за частна общинска собственост, представляващи част от УПИ ХІ, кв.50.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития