A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Стефан Николовпонеделник, 04 Май 2020  73

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Стефан Николов е издадена Заповед № 136 от 28.04.2020 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ ХХІV-35.113 Смесено предназначение, кв.48 по ПУП на гр.Златоград, отреден на ПИ с идентификатор 31111.35.113 по Кадастрална карта на гр.Златоград и част от улична регулация по действащия ПУП на гр.Златоград, отредена на част от ПИ с идентификатор 31111.35.686 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

С изготвения проект за изменение на ПУП-ПР се предвижда за УПИ ХХІV-35.113 Смесено предназначение, кв.48 по ПУП на гр.Златоград, да се промени източната регулационна линия и включване на общински терен с площ 43 м2, представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 31111.35.686 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития