A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от „СПИЙД МАРКЕТИНГ” ЕООДпонеделник, 06 Ноември 2017  26

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, Област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от “СПИЙД МАРКЕТИНГ” ЕООД, представлявано от Велин Орлинов Ефимов  е издадена Заповед № 30 от 24.10.2017г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват на УПИ ХІІ-329, 2199, кв.31 по ПУП на гр.Златоград, отреден на ПИ с идентификатор 31111.31.292 и ПИ с идентификатор 31111.31.429 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

С изготвеният проект за изменение на ПУП-ПРЗ се предвижда:

От УПИ ХІІ-329, 2199, кв.31 по ПУП на гр.Златоград, отреден на ПИ с идентификатор 31111.31.292 и ПИ с идентификатор 31111.31.429 по Кадастрална карта на гр.Златоград да се обособят два самостоятелни урегулирани парцела, като вътрешните регулационни линии минат по имотни граници. За ПИ с идентификатор 31111.31.429 с площ 134 кв.м., собственост на “СПИЙД МАРКЕТИНГ” ЕООД се отрежда УПИ, за изграждане на къща за гости, като съгласно действащия застроителен план за ПИ с идентификатор 31111.31.292, ПИ с идентификатор 31111.31.429 и ПИ с идентификатор 31111.31.291 е предвидено сключено застрояване.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития