A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Соня Человапонеделник, 18 Юни 2018  77

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Соня Челова е издадена Заповед № 189 от 15.06.2018 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на ПИ с идентификатор 31111.31.199 по Кадастрална карта на гр.Златоград, който в действащия ПУП на гр.Златоград попада в УПИ І и УПИ ІІ, кв.156; УПИ ІV, УПИ ІІІ и УПИ ІІ, кв.157 по ПУП на гр.Златоград, улична регулация и УПИ ІІІ-Озеленяване, кв.155.

С изготвеният проект за изменение на ПУП – ПР се предвижда образуване на следните урегулирани поземлени имоти:

  • УПИ VІ, кв.157 с площ 319 кв.м., отреден на част от ПИ с идентификатор 31111.31.161, част от ПИ с идентификатор 31111.31.662 и на част от ПИ с идентификатор 31111.31.218 по Кадастрална карта на гр.Златоград;
  • УПИ V, кв.157, отреден на част от ПИ с идентификатор 31111.31.199 с площ 483 кв.м. собствени и на част от ПИ с идентификатор 31111.31.663 с площ 73 кв.м. - общински;
  • УПИ ІV, кв.157, отреден на част от ПИ с идентификатор 31111.31.199 с площ 449 кв.м. собствени; част от проектен имот с  идентификатор 31111.31.663 с площ 33 кв.м. общински; част от ПИ с идентификатор 31111.31.218 с площ 27 кв.м. - общински и част от проектен имот с  идентификатор 31111.31.665 с площ 46 кв.м. - общински;
  • УПИ ІІІ, кв.157 отреден на част от ПИ с идентификатор 31111.31.199 с площ 555 кв.м.собствени;
  • УПИ ІІ, кв.157 с площ 442 кв.м.

Премахва се уличната регулация, предвидена, но не реализирана, в действащия ПУП на гр.Златоград между УПИ І, кв.156 и УПИ ІV, кв.157.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития