A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Севдалин Камберовпонеделник, 04 Февруари 2019  80

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, Област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Севдалин Камберов е издадена Заповед № 33 от 30.01.2019 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация и (ПУП-ПР) в обхват на част от ПИ 389 и част от ПИ 421, участващи в образуването на УПИ І-Зеленина, кв.28 по ПУП на с.Долен.

Искането е за част от ПИ 389 с площ 60 м2, собственост на Севдалин Камберов и част от ПИ 421 с площ 33 м2, общинска собственост (Предварителен договор № 2 от 03.01.2018 г. за замяна на общински недвижим имот с недвижим имот, собственост на физическо лице) да се образува УПИ ХV-за гаражи.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития