A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Севдалин и Райчо Кормовипонеделник, 04 Май 2020  137

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Севдалин Кормов и Райчо Кормов е издадена Заповед № 137 от 28.04.2020 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ VІІІ-1369, кв.145 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.592 по Кадастрална карта на гр.Златоград); УПИ ІХ-1379, кв.145 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.584 и ПИ с идентификатор 31111.35.649 по Кадастрална карта на гр.Златоград); УПИ V-225, кв.145 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.501 по Кадастрална карта на гр.Златоград) и УПИ VІІ-Зеленина, кв.145 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.591 по Кадастрална карта на гр.Златоград).

С изготвения проект за изменение на ПУП-ПР се предвижда регулационните линии на УПИ VІІІ-1369, кв.145 по ПУП на гр.Златоград да минат по имотни граници на ПИ с идентификатор 31111.35.592 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития