A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от „Седеф 89” ООДвторник, 21 Август 2018  29

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от “СЕДЕФ 89” ООД, чрез управителя си Сергей Станчев е издадена Заповед № 259 от 16.08.2018 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват на:

  • УПИ І-299, кв.20А по ПУП на гр.Златоград, отреден на ПИ с идентификатор 31111.31.144 и на част от ПИ с идентификатор 31111.31.212 по Кадастрална карта на гр.Златоград;
  • Част от ПИ с идентификатор 31111.31.212, попадаща в УПИ ІІІ-Озеленяване, кв.20А по ПУП на гр.Златоград.

Искането е за изменение на западната регулационна линия на УПИ І-299, кв.20, като към него се присъедини частта от ПИ с идентификатор 31111.31.212, участваща в УПИ ІІІ-Озеленяване, кв.20А.

За ПИ с идентификатор 31111.31.212 и ПИ с идентификатор 31111.31.144 с обща площ - 916 кв.м. се образува УПИ І-Обществено обслужване, кв.20А по ПУП на гр.Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития