A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Румен Кюлевчиевсряда, 04 Октомври 2017  24

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Румен Миланов Кюлевчиев е издадена Заповед № 302 от 03.10.2017г. на Зам.- Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват на ПИ 712, кв.46 по ПУП на с.Старцево, общ.Златоград.

С изготвения проект за изменение на ПУП–ПРЗ се предвижда:

  • За ПИ 712, кв.46 по ПУП на с.Старцево да се отреди самостоятелно УПИ ІХ-712, кв.46, с площ 1000,2 кв.м., като регулационните линии минат по имотни граници.
  • ПИ 712, кв.46 по ПУП на с.Старцево попада в промишлен район, във връзка с което и по искане на възложителя, в проекта за изменение, предназначението на УПИ ІХ-712, кв.46 е за производство и услуги.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития