A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Радко Зейнеловпонеделник, 30 Март 2020  122

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Радко Зейнелов е издадена Заповед № 93 от 19.03.2020 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ І-Озеленяване (нереализирано), кв.28 по ПУП на с.Ерма река.

С изготвения проект за изменение на ПУП – ПР се предвижда от УПИ І-Озеленяване, кв.28 по ПУП на с.Ерма река (нереализирано) да се обособят три урегулирани поземлени имота:

1.УПИ ІІ-241,243-за жилищно застрояване, кв.28 с площ 956 м2;

2.УПИ ІІІ-244-за жилищно застрояване, кв.28 с площ 223 м2;

3.УПИ ІV-284, 285-за жилищно застрояване, кв.28 с площ 441 м2.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития