A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Проджект солар къмпънипонеделник, 15 Август 2022  134

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява:

С решение № З 530 от 29.07.2022 г. на Общински съвет Златоград е:

1.Разрешено изработването на Подробен устройствен план – План застрояване за Поземлен имот с идентификатор 31111.27.242, местност “Кушлева падина” по Кадастрална карта на гр.Златоград.

2.Одобрено Задание за изготвяне на проект за ПУП-ПЗ по чл.125 от ЗУТ, съставено от Възложителя, неразделна част от настоящото решение.

Решението на Общински съвет Златоград е изложено на таблото в сградата на Общинска администрация Златоград, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1 и е публикувано на интернет страницата на Община Златоград, в раздел Решения на Общински съвет Златоград.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития