A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по Заявление от Орлин Иванов и Асен Крушковвторник, 10 Март 2020  110

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Орлин Иванов и Асен Крушков е издадена Заповед № 73 от 06.03.2020 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват на УПИ V-1041, кв.108 по ПУП на гр.Златоград, отреден на ПИ с идентификатор 31111.34.961 по Кадастрална карта на гр.Златоград; ПИ с идентификатор 31111.34.167 по Кадастрална карта на гр.Златоград, който в действащия ПУП на гр.Златоград попада в УПИ V-Зеленина и УПИ VІ-1041, отреден на част от ПИ с идентификатор 31111.34.960 и на част от ПИ с идентификатор 31111.34.167 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

С изготвения проект за изменение на ПУП-ПРЗ се предвижда:

1.За УПИ V-1041, кв.108 да се промени южната регулационна линия, като се включи част от ПИ с идентификатор 31111.34.167 с площ 85 м2 (Предварителен договор за покупко-продажба от 14.10.2019 г. между Орлин Желязков Иванов и Асен Добринов Крушков).

2.За ПИ с идентификатор 31111.34.167 да се образуват следните урегулирани поземлени имоти – за жилищно застрояване – УПИ VІІ-167, УПИ VІІІ-167, УПИ ІХ-167, УПИ Х-167, УПИ ХІ-167, кв.108 по ПУП на гр.Златоград, като част от имота остава в улична регулация.

3.За част от ПИ с идентификатор 31111.34.960 по Кадастрална карта на гр.Златоград с площ 263 м2 да се образува УПИ VІ-960, кв.108 по ПУП на гр.Златоград, като част от имота остава в улична регулация.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития