A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по Заявление от Никола Контилов и Златко Крушковвторник, 15 Октомври 2019  104

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, Област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Никола Контилов и Златко Крушков е издадена Заповед № 385 от 10.10.2019 г. на Временно изпълняващия длъжността Кмет на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ ІV-152 и УПИ ІІІ-152, кв.22 по ПУП на с.Старцево.

С изготвения проект за изменение на ПУП – ПР се предвижда да се промени регулационната линия между УПИ ІV-152 и УПИ ІІІ-152, кв.22 по ПУП на с.Старцево, като тя мине по граница на ползване и съгласно документ за собственост по отменения план на с.Старцево от 1962 г. Регулационни сметки не са уреждани.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград,  ет.6, стая № 1.

 

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития