A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Недко Башевсряда, 04 Октомври 2017  29

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Недко Башев и Илия Башев е издадена Заповед № 295 от 02.10.2017г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ VІІ, УПИ ХVІІ и УПИ ХVІІІ-Резервен терен и част от улична регулация при о.т. 263 и о.т. 337, кв.50 по плана на с.Старцево.

С изготвения проект за изменение на ПУП–ПР се предвижда:

1.За УПИ VІІ, кв.50, (собственост на Недко Асенов Башев), кв.50 по ПУП на с.Старцево да се промени североизточната регулационна линия, като се включи общински терен от 57 м2, представляващ част от улична регулация.

2.За УПИ ХVІІ, кв.50, отреден на ПИ 596 (собственост на Илия Недков Башев), част от ПИ 595 и част от терен общинска собственост, кв.50 по ПУП на с.Старцево да се променят североизточната и югоизточната регулационни линии, като те минат по имотна граница на ПИ 596, с включване на общински терен от 2 м2, представляващ част от улична регулация.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития